Tin Tức

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến vấn đề xây dựng

Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Đề nghị tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin cụ thể hoặc nghiên cứu quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan về các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Về cơ sở ký kết hợp đồng công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Cơ sở ký kết hợp đồng căn cứ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ, theo đó căn cứ ký kết hợp đồng xây dựng bao gồm các yêu cầu về công việc cần thực hiện được các bên thống nhất, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và các căn cứ pháp lý áp dụng có liên quan.

Cơ quan thẩm định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là một khoản mục chi phí có trong tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; việc thẩm định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng nằm trong nội dung thẩm định tổng mức đầu tư của dự án, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và mục 4, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Hotline:0945 560056